• Psycholog

    • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    •  

     Godziny pracy szkolnego psychologa

     PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
     8:15 - 13:45  8:15 - 11:15  9:00 - 13:00 12:00 - 15:30 11:00 - 15:00

      


      

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. 

     Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności: 

     • z niepełnosprawności; 

     • z niedostosowania społecznego; 

     • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

     • z zaburzeń zachowania lub emocji; 

     • ze szczególnych uzdolnień; 

     • ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

     • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

     • z choroby przewlekłej; 

     • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

     • z niepowodzeń edukacyjnych; 

     • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

     • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

     W naszej szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

     • zajęć rozwijających uzdolnienia; 

     • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

     • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

     • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

     • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

     • porad i konsultacji. 

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
     62-052 Komorniki
     Poland
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia