• Organizacja roku szkolnego

     • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

     •  

       

      1.  

       

      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      1 września 2020 r.

       

      Podstawa prawna:

      - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

       

      1.  

      Zimowa przerwa świąteczna

       

       

      23 - 31 grudnia 2020 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
      z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
      z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

       

      1.  

      Ferie zimowe

       

       

      15 - 28 lutego 2021 r.
      Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
      z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

       

      1.  

      Wiosenna przerwa świąteczna

       

       

      1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
      z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

       

      1.  

      Egzamin ósmoklasisty

      TERMIN GŁÓWNY:
      25.05.2021 (wtorek) – j.polski

      26.05.2021 (środa) – matematyka

      27.05.2021 (czwartek) – jezyk obcy nowożytny

      TERMIN DODATKOWY:

      16.06.2021 (środa) – j.polski

      17.06.2021 (czwartek) – matematyka

      18.06.2021 (piątek) – jezyk obcy nowożytny

       

      Podstawa prawna:

      art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

      § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
      w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

       

      13

      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      w szkołach

       

      25 czerwca 2021 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

       

      14

      Ferie letnie

       

      26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
      z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

       

       

      Komunikat Dyrektora

      w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji pracy szkół wprowadzonymi przez  MEiN, zmienia się także organizacja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Komornikach.

      1. Do 21.12.2020 r. – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną z przedmiotu, oceną naganną z zachowania oraz informacja o  nieklasyfikowaniu.
      2. Do 15.01.2021 r. – wystawienie ocen przewidywanych na koniec I semestru.
      3. Do 22.01.2021 r. – wystawienie ocen śródrocznych kończących I semestr.
      4. 29.01.2021 r. – rada pedagogiczna klasyfikacyjna, zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej.
      5. Zebranie zaplanowane na 9.12. ,związane z informacją na temat zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem uczniów, zostaje odwołane.
      1.  Informację o zagrożeniu oceną niedostateczną/nieklasyfikowaniem  przekazuje wychowawca 22.12.br. za pośrednictwem e-dziennika na konto rodziców.
      2. Nauczyciel przedmiotu, który wystawił przewidywaną ocenę niedostateczną przekazuje rodzicom tą sama drogą informację o warunkach poprawienia ocen niedostatecznych (podaje zakres, treści i umiejętności z podstawy programowej, formę realizacji; ustala terminy wywiązania się ucznia z podjętych zadań).
      3. Zebranie podsumowujące I semestr odbędzie się 3.02.2021 r. (forma spotkania zostanie ustalona).

      Ferie zimowe od 4.01.2021 r. – 17.01.2021 r.

      Dyżur opiekuńczy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie pełniony przez obydwa tygodnie ferii w godzinach od 7.00 do 13.00. Nie będzie możliwości pozostawienia dzieci na wydłużony pobyt ze względu na ograniczenia kadrowe oraz obostrzenia wprowadzone przez GIS. Dzieci będą przebywały tylko u nas w szkole, nie będzie tygodniowych dyżurów (przemiennych, łączenie grup) w obu szkołach podstawowych Komornik.

      Proszę o zgłoszenie wychowawcom do 07.12.2020 r. obecności dzieci w na dyżurze opiekuńczym w ferie z podziałem na pierwszy i drugi tydzień.

      06.01 – jest dniem wolnym ustawowo ze względu na święto.

                                                                                                    Barbara Koralewska-Idzikowska

                                                                                                                dyrektor

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@sp2k.pl
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia